Hewlett Packard HRS-9000 Heat Roller Shield for the Hewlett Packard LaserJet 9000 / 9040 / 9050 - HRS-9000

Hewlett Packard logo

Hewlett Packard HRS-9000 Heat Roller Shield for the Hewlett Packard LaserJet 9000 / 9040 / 9050

Heat Roller Shield for the Hewlett Packard LaserJet 9000/9040/9050