Hewlett Packard RG5-7061-HEAT Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet 5100

Hewlett Packard logo

Heating Element 220V (OEM) for the Hewlett Packard LaserJet 5100